Knihovna dokumentů

Adresář užitečných kontaktů OZP a poskytovatelů SS pro OZP

Adresář zveřejňuje kontakty na organizace zdravotně postižených osob (členy NRZP ČR), další významné organizace působící ve prospěch osob se zdravotním postižením s celostátní působností, včetně zaměření na cílovou skupinu a poskytované služby nebo hlavní zaměření činnosti.

V členění podle jednotlivých krajů obsahuje kontaktní údaje o organizacích poskytujících sociální služby – občanské poradny, sociální poradenství, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby, canisterapii a hiporehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, kontakty na autoškoly pro OZP, kontakty na významné zaměstnavatele a agentury podporovaného zaměstnávání v jednotlivých krajích.

Dokument je určen všem, kteří hledají kontakty na poskytovatele sociálních služeb pro OZP nebo organizace zdravotně postižených v krajích ČR – veřejnost, osoby pečující o osoby se zdravotním postižením, neziskové organizace poskytující sociální služby, veřejnou správu, úřady práce, nemocnice. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

http://www.nrzp.cz/projekty/aktualni-projekty/907-vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-s-osobami-se-zdravotnim-postizenim.html

osoby se zdravotním postižením, sociální poradenství, tlumočnické služby, podporované zaměstnávání

Analýza bariér vstupu OZP na trh práce

Materiál je komplexním materiálem, který analyzuje problematiku zdravotně postižených osob a podporu jejich umisťování na trhu práce v ČR. V úvodu analýzy je provedeno vymezení OZP včetně statistických dat a specifik zaměstnávání dle jednotlivých typů zdravotního postižení. Dále jsou v analýze zpracovány existující podpory pro OZP i zaměstnavatele OZP prostřednictvím APZ a dalších nástrojů státu vč. navazujícího přehledu aktérů působících v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP. Samostatná kapitola je věnována asistivním technologiím jako prostředku k integraci OZP na trh práce. Součástí analýzy jsou také zahraniční zkušenosti v oblasti zaměstnávání OZP. Analýza je vhodně doplňována výstupy provedených šetření mezi OZP, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Vymezení zdravotního postižení a OZP, bariéry trhu práce OZP • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nástroje státu v řešení nezaměstnanosti OZP • Subjekty působící v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP • Asistivní technologie, zahraniční zkušenosti

OZP, legislativa, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, asistivní technologie, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, úprava domácího p

Analýza systému vzdělávání pracovníků úřadů práce v komunikace s osobami se zdravotním postižením a zaměstnávání OZP v ČR a ve Švédsku

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zpracovala analýzu, která je zaměřena na porovnání přístupu k osobám se zdravotním postižením ve Švédsku – detailně popisuje historický vývoj a nastavení podpory pro osoby se zdravotním postižením, platnou legislativu, činnost státních orgánů, včetně úřadů práce, zmiňuje se i posuzování OZP. Část věnovaná ČR se věnuje legislativě na podporu zaměstnávání OZP, činnosti ÚP a nástrojům na podporu zaměstnávání OZP a jejich funkčnosti a využitelnosti a obsahuje také statistiky nezaměstnanosti relevantní skupiny osob.

Dokument pojednává o osobách se zdravotním postižením a legislativních nástrojích na podporu jejich zaměstnanosti. Je určen především odborníkům z veřejné správy, pracovníkům úřadů práce, neziskovým organizacím, odborné veřejnosti.

http://www.nrzp.cz/projekty/ukoncene-projekty/907-vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-s-osobami-se-zdravotnim-postizenim.html

osoby se zdravotním postižením, úřad práce, zaměstnávání, Švédsko, legislativa

Audiovizuální spoty pro kurzy komunikace s OZP

6 audiovizuálních spotů, které jsou doprovodným vzdělávacím materiálem pro kurzy komunikace s osobami se zdravotním postižením primárně určeným pracovníkům úřadů práce. Spoty se věnují nesprávným postupům a stereotypům v komunikaci s osobami se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.

Spoty pojednávají o osobách se zdravotním postižením, jsou určeny především pracovníkům veřejné správy, ale i jiných veřejných institucí, kteří se setkávají s osobami se zdravotním postižením a komunikují s nimi (nemocnice, dopravci – silniční, železniční, letečtí), provozovatelé kulturních a sportovních zařízení a jejich zaměstnanci, apod.

http://www.nrzp.cz/projekty/ukoncene-projekty/907-vzdelavani-pracovniku-uradu-prace-v-komunikaci-s-osobami-se-zdravotnim-postizenim.html

 

 

osoby se zdravotním postižením, úřad práce, komunikace

Bariéry a možnosti využití flexibilních forem práce v ČR z komparativní perspektivy

Výzkumná zprava prezentuje výsledky komparativní studie opatření na podporu flexibilních forem zaměstnání ve vybraných evropských zemích a v České republice. Cílem je představit opatřeni na podporu flexibilních forem práce jak jsou v různých podobách rozvíjeny v Dánsku, Francii, Holandsku, Švédsku a Slovinsku a dále analyzovat do jaké míry je možné tyto modely aplikovat v České republice. Studie je primárně zaměřena na problematiku práce na částečný úvazek dle požadavků zadavatele.

Částečné úvazky, bariéry, kulturní a strukturální faktory, sociální politika, flexibilita

Bezbariérový cestovní ruch v Moravskoslezském kraji - studie

Jedná se o pilotní analýzu stavu poptávky a nabídky služeb cestovního ruchu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Studie reaguje na deficit informací a relevantních dat k této problematice. Jedná se o první takto zaměřenou studii v ČR. Cílem Studie bylo získat informace o  specifických potřebách a chování klientů cestovního ruchu vyplývajících z jejich různorodosti a dále také identifikovat postoje poskytovatelů služeb cestovního ruchu k této klientele. Výsledky přinášejí například informace o tom, s jakými bariérami se cestující potýkají nebo návrhy provozovatelů turistických zařízení a atraktivit, co by je motivovalo nebo jim pomohlo přístupnost turistických služeb zlepšit.

 

http://www.klacr.cz/storage/1409726782_sb_studie_beztitulky_prozavennaweb.pdf

 

 

 

přístupný cestovní ruch, bariéry, nabídka, poptávka, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, různorodost klientů, univerzální design, osoby se zdravotním postižením, cestování

Cestou necestou s Tranzitním programem

Ohniskem projektu Moje kariéra je metoda Plánování zaměřené na člověka (PZČ) a její implementace jak do praxe poskytování Tranzitního programu, tak do prostředí místního partnera projektu – Jedličkova ústavu a škol. Jedním z cílů vedoucích k dosažení záměru projektu je metodika služby Tranzitní program zaměřená na přístup PZČ.

Přínos PZČ, potažmo zpracované metodiky, tkví ve významném rozšíření profesních příležitosti lidí s těžkým tělesným a kombinovaným postižením díky sebepoznání a rozvoji vlastního potenciálu, stejně jako zvýšení jejich příležitostí zapojit se do běžného života v přirozeném prostředí a ve společnosti.

Metodický materiál se věnuje podstatě přístupu a metody PZČ, zprostředkovává úvod do metody a zkušenosti s jejím využitím v praxi sociální služby Tranzitní program.

Metodika je pojata jako funkční materiál podněcující schopnosti konzultantů a vedoucích pracovníků obohacené PZČ, nikoli návodným systémem, jak v které situaci postupovat.

Rozcestník slouží jako úvod pro práci s metodikou a představení hlavních hodnot a myšlenek Plánování zaměřeného na člověka.

Kapitola Nejsme sami popisuje způsob využití PZČ v individuální a skupinové práci, zmiňuje jednotlivé nástroje metody PZČ a role zúčastněných v plánovacím procesu.

Kapitola Světem spolu se věnuje organizaci skupinového plánování a obsahuje příklad přípravy a realizace takového setkání.

Kaleidoskop možností představuje jednotlivé nástroje PZČ, jejich využití a možnosti kombinací v celém plánovacím procesu, každý nástroj je doplněn příklady zpracování v praxi tranzitního programu.

Deníky z cest představují souhrn příkladů dobře realizované praxe Tranzitního programu s využitím PZČ. 

Materiál je dostupný na http://www.tranzitniprogram.cz/sites/default/files/metodika_tp_asistence.pdf

Akční plán, aktivizace komunitních zdrojů, Cesta, člověk s postižením, facilitátor, grafický facilitátor, graficky záznam, individuální plánování, individuální přístup, integrace, komunita, konzultant, Kruh vztahů, mapování okolí, metoda/přístup Plánování

Desatera komunikace / Beskydy pro všechny

Dokument obsahuje 3 desatera komunikace s osobami s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením. Desatera byla vytvořena ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Jsou určena především pracovníkům v cestovním ruchu. Materiál reaguje na potřebu odstraňovat postojové bariéry kontaktního personálu cestovního ruchu a rozvíjet jejich kompetence v oblasti komunikace s osobami se zdravotním postižením. Lidské zdroje jsou klíčovým předpokladem pro rozvoj bezbariérové turistiky. Nabídka vzdělávání v cestovním ruchu je však široká, vytíženost pracovníků vysoká a motivace a zájem o další vzdělávání nízký. Tato forma zpracování základních zásad komunikace umožňuje jednoduše a nenásilně šířit základní informace mezi personál i hosty turistických zařízení. 

http://www.jedemetaky.cz/cz/kestazeni/index.php

 

desatera, komunikace, osoby s pohybovým postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, přístupný cestovní ruch

Diagnostika odborných kompetencí

Diagnostika odborných kompetencí obsahuje metodiku pro práci s cílovou skupinou popisující specifika a metody pro spolupráci v této fázi přípravy na trh práce. Diagnostika poskytuje přístup ke kompetenčnímu testu, popisuje práci s online diagnostickou databází a hodnotící ukazatele. Diagnostika odborných kompetencí má návaznost na další produkty vytvořené v rámci projektu (Osobnostní diagnostika, Pracovní banka, Certifikace).

mentee, mentor/ka, mentoring, odborné kompetence, neformální učení, informální učení, rekvalifikační kurz, diagnostika odborných kompetencí, vstupní analýza, kompetenční test, znalostní test, online

Diverzita pro OZP

Jedná se o soubor čtyř na sobě nezávislých dokumentů, které lze otevřít prostřednictvím uvedených odkazů, případně si stáhnout celé CD. 1) Informace o problematice diverzity a Diversity Management Textový materiál obsahující: vymezení konceptu rovných příležitostí, přínosy pro firmy vyplývající ze zavádění Diversity Management, příklady dobré praxe v ČR i zahraničí. http://www.diverzitaproozp.cz/system/files/Informace_o_problematice_diverzity_a_Diversity_Management_-_final_verze_3-11-2009.pdf 2) Zásady správné komunikace s osobami se zdravotním postižením Textový materiál se zásadami správné komunikace se sluchově, zrakově a tělesně postiženými doplněný videoukázkami špatné a správné komunikace http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html 3) Modelové situace Praktické modelové situace ztvárněné formou hraných scének, které demonstrují reálné problémy OZP při přijímacím pohovoru, při první dni na pracovišti i při běžném dni na pracovišti. Interaktivní video průvodce. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_5_cz.html 4) Příklady dobré praxe Krátké filmové dokumenty na téma úspěšného zařazení OZP do profesního života na volném trhu práce v ČR a v Rakousku. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_6_cz.html 5) Interaktivní instruktážní film „Lektor Jaksepatří“ obsahující názorný popis obvyklých chyb, kterých se přednášející mohou dopouštět. Součástí je také Manuál lektora - textový materiál doplňující instruktážní film o další teoretické i praktické informace. Multimediální CD-ROM "Lektor Jaksepatří" ke stažení

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, asistivní technologie, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompen

Doporučené postupy pro OZP

Metodika popisuje efektivně fungující přístupy k integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh dle zahraničních zkušeností. Využívány jsou přitom získané poznatky z Velké Británie a Rakouska. Metodika je věnována popisu možností efektivní spolupráce zainteresovaných subjektů tj. OZP, zaměstnavatelů, úřadů a neziskových organizací při hledání uplatnění OZP na trhu práce. Metodika také předkládá inovativní postupy práce se skupinou OZP ve formě trvalé spolupráce při poradenství. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Koordinaci pomoci při hledání vhodného uplatnění OZP na trhu práce – popis systému spolupráce zainteresovaných subjektů - pravidelné interaktivní platformy, seznamování zprostředkovatelů s konkrétními firmami a organizacemi, organizování výběrových řízení pro zaměstnavatele, burzy práce, flexibilní pracovní příležitosti, osvěta a medializace vůči zaměstnavatelům, využívání nástrojů APZ. • Inovativní postupy práce s OZP – popis komplexní poradenství v průběhu celého procesu hledání zaměstnání i následného poradenství, v příloze doplněno komiksovou přílohou. • Asistivní technologie- současná situace v ČR, doporučení pro zavádění do praxe

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, case ma

Flexibilní formy práce

Cílem publikace je především začlenit s úsměvem práci do života a život do práce. Publikace vznikla za přispění odborníků a vzešla z podkladů:

-           lokální dotazníkové šetření u zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání;

-           semináře a workshopy pro zaměstnavatele i uchazeče o zaměstnání;

-           podpora některých firem při zavádění/revizi FFP konzultacemi odborníků.

Zaměstnanost, výzkum, kontakt se zaměstnavatelem, návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, zákoník práce, příklady v ČR

Flexibilní formy práce v malých a středních podnicích

Příspěvek je zaměřen na flexibilní formy práce v malých a středních podnicích. Nejprve jsou vymezeny různé flexibilní formy práce, jež se nabízejí managementu organizace jako nástroj k dosažení větší flexibility podniku. Následuje popis implementace flexibilních forem práce v podniku a vymezení vstupních předpokladů k jejich zavedení. V další části příspěvku jsou pak analyzovány faktory, jež představují bariéry zavádění a využívání flexibilních forem práce v podnicích s důrazem na problematiku malých a středních podniků. Stěžejní část příspěvku pak spočívá v prezentaci výsledků vlastního empirického výzkumu, jehož část se zabývala právě flexibilními formami práce uplatňovanými v českých malých a středních podnicích.

http://kvalitazivota.vubp.cz/clanky.php

Flexibilita; Flexibilní formy práce; Malé a střední podniky.

I my chceme pracovat... Víme, že to jde! - Příručka dobré praxe k zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Materiál obsahuje ukázky dobré praxe v oblasti vzdělávání a zaměstnávání OZP v zahraničí. Příručka je konkrétně rozdělena do dvou kapitol, které se zaměřují na Německo a Velkou Británii. Obě kapitoly zahrnují oblasti vzdělávání a přípravy na zaměstnání, způsoby podpory zaměstnávání a oblast spolupráce soukromého, neziskového a veřejného sektoru v otázkách zaměstnávání OZP ve výše uvedených zemích. V publikace jsou uváděny konkrétní příklady všech typů organizací věnujících se podpoře OZP i systém jejich vzájemného propojení. Publikace je také doplněna „postřehy“ – příběhy konkrétních OZP.

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=3526

 

OZP, příklady dobré praxe, Německo, Velká Británie, vzdělávací systém, mezisektorová spolupráce, zaměstnávání OZP

Informační balíček pro osoby se zdravotním postižením

V Informačním balíčku, který vznikl ve společnosti Olomouc Training Centre, s.r.o., již v roce 2009, najdou uchazeči o zaměstnání z řad osob se ZP v uceleném přehledu praktické rady, postupy a doporučení, které jim mohou pomoci při hledání zaměstnání a rozvoji jejich kompetencí pro zvýšení šancí najít uplatnění na trhu práce. Materiál je vhodně přizpůsoben specifickým potřebám osob se ZP a to volbou jazyka a přitažlivostí použitím příběhu konkrétního člověka, který se stal OZP a pokouší se najít práci prostřednictvím poradce. Cílové skupiny najdou v materiálu rady a informace k: • vyrovnání se se situací nezaměstnaného/OZP • hledání nového zaměstnání • ujasnění co očekávám od nového zaměstnání a jakou práci hledám • změně profese • kontaktování zaměstnavatele a přípravě na přijímací rozhovor • dalšímu vzdělávání • rozhodnutí začít sám podnikat Slabou stránkou materiálu je jeho zastaralost v některých pasážích týkajících se podpor zaměstnavatelům a kontaktů uváděných v textu i na konci materiálu.

http://esfdb.esfcr.cz/modules/products/detail.php?pid=260

OZP, pracovní diagnostika, individuální plán, podporované zaměstnávání

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga