Knihovna dokumentů

Cestou necestou s Tranzitním programem

Ohniskem projektu Moje kariéra je metoda Plánování zaměřené na člověka (PZČ) a její implementace jak do praxe poskytování Tranzitního programu, tak do prostředí místního partnera projektu – Jedličkova ústavu a škol. Jedním z cílů vedoucích k dosažení záměru projektu je metodika služby Tranzitní program zaměřená na přístup PZČ.

Přínos PZČ, potažmo zpracované metodiky, tkví ve významném rozšíření profesních příležitosti lidí s těžkým tělesným a kombinovaným postižením díky sebepoznání a rozvoji vlastního potenciálu, stejně jako zvýšení jejich příležitostí zapojit se do běžného života v přirozeném prostředí a ve společnosti.

Metodický materiál se věnuje podstatě přístupu a metody PZČ, zprostředkovává úvod do metody a zkušenosti s jejím využitím v praxi sociální služby Tranzitní program.

Metodika je pojata jako funkční materiál podněcující schopnosti konzultantů a vedoucích pracovníků obohacené PZČ, nikoli návodným systémem, jak v které situaci postupovat.

Rozcestník slouží jako úvod pro práci s metodikou a představení hlavních hodnot a myšlenek Plánování zaměřeného na člověka.

Kapitola Nejsme sami popisuje způsob využití PZČ v individuální a skupinové práci, zmiňuje jednotlivé nástroje metody PZČ a role zúčastněných v plánovacím procesu.

Kapitola Světem spolu se věnuje organizaci skupinového plánování a obsahuje příklad přípravy a realizace takového setkání.

Kaleidoskop možností představuje jednotlivé nástroje PZČ, jejich využití a možnosti kombinací v celém plánovacím procesu, každý nástroj je doplněn příklady zpracování v praxi tranzitního programu.

Deníky z cest představují souhrn příkladů dobře realizované praxe Tranzitního programu s využitím PZČ. 

Materiál je dostupný na http://www.tranzitniprogram.cz/sites/default/files/metodika_tp_asistence.pdf

Akční plán, aktivizace komunitních zdrojů, Cesta, člověk s postižením, facilitátor, grafický facilitátor, graficky záznam, individuální plánování, individuální přístup, integrace, komunita, konzultant, Kruh vztahů, mapování okolí, metoda/přístup Plánování

Diverzita pro OZP

Jedná se o soubor čtyř na sobě nezávislých dokumentů, které lze otevřít prostřednictvím uvedených odkazů, případně si stáhnout celé CD. 1) Informace o problematice diverzity a Diversity Management Textový materiál obsahující: vymezení konceptu rovných příležitostí, přínosy pro firmy vyplývající ze zavádění Diversity Management, příklady dobré praxe v ČR i zahraničí. http://www.diverzitaproozp.cz/system/files/Informace_o_problematice_diverzity_a_Diversity_Management_-_final_verze_3-11-2009.pdf 2) Zásady správné komunikace s osobami se zdravotním postižením Textový materiál se zásadami správné komunikace se sluchově, zrakově a tělesně postiženými doplněný videoukázkami špatné a správné komunikace http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html 3) Modelové situace Praktické modelové situace ztvárněné formou hraných scének, které demonstrují reálné problémy OZP při přijímacím pohovoru, při první dni na pracovišti i při běžném dni na pracovišti. Interaktivní video průvodce. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_5_cz.html 4) Příklady dobré praxe Krátké filmové dokumenty na téma úspěšného zařazení OZP do profesního života na volném trhu práce v ČR a v Rakousku. http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_6_cz.html 5) Interaktivní instruktážní film „Lektor Jaksepatří“ obsahující názorný popis obvyklých chyb, kterých se přednášející mohou dopouštět. Součástí je také Manuál lektora - textový materiál doplňující instruktážní film o další teoretické i praktické informace. Multimediální CD-ROM "Lektor Jaksepatří" ke stažení

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, asistivní technologie, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompen

Doporučené postupy pro OZP

Metodika popisuje efektivně fungující přístupy k integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh dle zahraničních zkušeností. Využívány jsou přitom získané poznatky z Velké Británie a Rakouska. Metodika je věnována popisu možností efektivní spolupráce zainteresovaných subjektů tj. OZP, zaměstnavatelů, úřadů a neziskových organizací při hledání uplatnění OZP na trhu práce. Metodika také předkládá inovativní postupy práce se skupinou OZP ve formě trvalé spolupráce při poradenství. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Koordinaci pomoci při hledání vhodného uplatnění OZP na trhu práce – popis systému spolupráce zainteresovaných subjektů - pravidelné interaktivní platformy, seznamování zprostředkovatelů s konkrétními firmami a organizacemi, organizování výběrových řízení pro zaměstnavatele, burzy práce, flexibilní pracovní příležitosti, osvěta a medializace vůči zaměstnavatelům, využívání nástrojů APZ. • Inovativní postupy práce s OZP – popis komplexní poradenství v průběhu celého procesu hledání zaměstnání i následného poradenství, v příloze doplněno komiksovou přílohou. • Asistivní technologie- současná situace v ČR, doporučení pro zavádění do praxe

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, case ma

Metodika informačních systémů

Jedná se o metodiku, která definuje pravidla a doporučení pro tvorbu a fungování internetových informačních systémů v cestovním ruchu zaměřených na poskytování informací o přístupnosti turistické infrastruktury a služeb. Přibližuje význam (kvalitních) informací o přístupnosti, jakožto jedné z překážek rozvoje přístupného cestovního ruchu, hledá jejich optimální obsah a rozsah, definuje základní pravidla fungování přístupného informačního systému. Cílem dokumentu je zvyšovat komplexnost a kvalitu poskytovaných informací o službách a produktech cestovního ruchu. Řada informací je však obecně platná pro jakékoliv informační systémy a tento dokument tedy může nalézt využití i v jiných odvětvích. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • otázce přístupu k informacím a významu internetových informačních systémů, • závěrům analýzy zahraničních informačních systémů a databází v přístupném cestovním ruchu, • vhodné struktuře informačního systému pro přístupný cestovní ruch, • výhodám a nevýhodám různých přístupů používaných k hodnocení přístupnosti v cestovním ruchu, • bariérám v přístupu k elektronickým informacím, dostupným kompenzačním pomůckám pro práci s PC a základním požadavkům na přístupnost informačních systémů, • správě informačních systémů a aktualizaci dat týkajících se přístupnosti. Příručka je dobrým vodítkem pro tvůrce informačních systémů, ale jako celek příliš podrobná, proto doporučujeme Vaší pozornosti pouze kapitolu 6 zaměřenou na přístupnost těchto systémů.
OZP, praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, integrace, komunita, plánování zaměřené na člověka, individuální plánování, bezbariérovost, doprava, cestování, veřejná služba, dobrovolnictví, zásady správné komunikace s OZP, Diversity Management, In

Přístupný cestovní ruch v kostce

Informačně-motivační příručka věnovaná problematice přístupného (bezbariérového) cestovního ruchu, který si klade za cíl zpřístupnit služby cestovního ruchu a z nich pramenící prožitky co nejširšímu okruhu uživatelů. Jedná se o první českou publikaci věnovanou tomuto tématu. Vznikla ve spolupráci s Evropskou sítí pro přístupné cestování ENAT, která je mezinárodní platformou pro výměnu zkušeností v oblasti bezbariérového cestování. Cílem příručky je zvyšovat povědomí o přístupném cestovním ruchu a motivovat k jeho prosazování do všech aktivit ovlivňujících rozvoj cestovního ruchu u nás, a v neposlední řadě také vzdělávat v oblasti specifických potřeb osob s omezenou schopností pohybu a orientace Příručka jednoduchou a srozumitelnou formou vysvětluje základní pojmy používané v souvislosti s bezbariérovým cestováním, důvody a způsoby uplatnění přístupnosti v praxi. Formou příběhů jsou prezentovány základní překážky, které musí při cestování řešit lidé s omezenou schopností pohybu a orientace.
OZP, příklady dobré praxe, integrace, bezbariérovost, doprava, cestování, komunikace, případové studie, vzdělávání, zásady správné komunikace s OZP, komunita, diversity management

Standardy diverzitní komunikace na pracovišti

Jedná se o přehledný návod, jak komunikovat s osobou se zdravotním postižením, která přijde do pracovního kolektivu. První kapitola příručky pojednává o podmínkách, souvislostech a praxi při přijetí OZP do kolektivu, druhá kapitola příručky pak rozlišuje přístup a komunikaci s osobami se zrakovým postižením, se sluchovým postižením a s tělesným postižením – jak s poruchou mobility, tak s poruchou motoriky.
OZP, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, integrace, komunita, bezbariérovost, úprava pracovního místa, kompenzační pomůcka, komunikace, zaměstnávání OZP, výhody pro zaměstnavatele, zásady spr

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga