Knihovna dokumentů

Analýza bariér vstupu OZP na trh práce

Materiál je komplexním materiálem, který analyzuje problematiku zdravotně postižených osob a podporu jejich umisťování na trhu práce v ČR. V úvodu analýzy je provedeno vymezení OZP včetně statistických dat a specifik zaměstnávání dle jednotlivých typů zdravotního postižení. Dále jsou v analýze zpracovány existující podpory pro OZP i zaměstnavatele OZP prostřednictvím APZ a dalších nástrojů státu vč. navazujícího přehledu aktérů působících v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP. Samostatná kapitola je věnována asistivním technologiím jako prostředku k integraci OZP na trh práce. Součástí analýzy jsou také zahraniční zkušenosti v oblasti zaměstnávání OZP. Analýza je vhodně doplňována výstupy provedených šetření mezi OZP, pracovníky úřadů práce a zaměstnavateli. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Vymezení zdravotního postižení a OZP, bariéry trhu práce OZP • Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, nástroje státu v řešení nezaměstnanosti OZP • Subjekty působící v oblasti řešení nezaměstnanosti OZP • Asistivní technologie, zahraniční zkušenosti

OZP, legislativa, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, asistivní technologie, práce z domova, zkrácený (alternativní) pracovní úvazek, úprava domácího p

Doporučené postupy pro OZP

Metodika popisuje efektivně fungující přístupy k integraci osob se zdravotním postižením na pracovní trh dle zahraničních zkušeností. Využívány jsou přitom získané poznatky z Velké Británie a Rakouska. Metodika je věnována popisu možností efektivní spolupráce zainteresovaných subjektů tj. OZP, zaměstnavatelů, úřadů a neziskových organizací při hledání uplatnění OZP na trhu práce. Metodika také předkládá inovativní postupy práce se skupinou OZP ve formě trvalé spolupráce při poradenství. Materiál obsahuje kapitoly věnované: • Koordinaci pomoci při hledání vhodného uplatnění OZP na trhu práce – popis systému spolupráce zainteresovaných subjektů - pravidelné interaktivní platformy, seznamování zprostředkovatelů s konkrétními firmami a organizacemi, organizování výběrových řízení pro zaměstnavatele, burzy práce, flexibilní pracovní příležitosti, osvěta a medializace vůči zaměstnavatelům, využívání nástrojů APZ. • Inovativní postupy práce s OZP – popis komplexní poradenství v průběhu celého procesu hledání zaměstnání i následného poradenství, v příloze doplněno komiksovou přílohou. • Asistivní technologie- současná situace v ČR, doporučení pro zavádění do praxe

OZP, legislativa, společenská odpovědnost firem (CSR), praktické zkušenosti/příklady dobré praxe, teorie, vzdělávání, chráněné pracovní místo, rekvalifikace, pracovní rehabilitace, integrace, komunita, příprava k zaměstnání, tréninkové zaměstnání, case ma

Včasná pracovní diagnostika pro tělesně postižené Metodika pro zaměstnavatele

Z níže uvedeného grafu o míře nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením se zdá, že politika podpory zaměstnávání OZP je úspěšná, skutečnost je však zcela jiná. Graf ukazuje pouze osoby se zdravotním postižením, které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání na jednotlivých úřadech práce (ÚP). Lidé se zdravotním postižením však často nemají důvod být v evidenci ÚP, a to z mnoha důvodů:

-          Chybí individuální práce s klientem. Chybí nabídka individuální rekvalifikace na konkrétní pracovní pozici, která by byla poptávána zaměstnavateli.

-          U příjemců invalidních důchodů (ID) I. a II. stupně nepřináší evidence v seznamu uchazečů o zaměstnání žádnou přidanou hodnotu, pokud je doba evidence delší než rok. Jako příjemci ID I. a II. stupně jsou tyto osoby zdravotně pojištěni, tudíž nemají potřebu setrvávat v evidenci Úřadu práce, přičemž po roce se jim již doba evidence nezapočítává ani jako odpracovaná doba pro starobní důchod.

-          Systém nedokáže podchytit osoby po úrazech či nemocech, které jsou z důvodu těchto událostí vyřazeny ze svých původních profesí. Dochází k předčasné invalidizaci takových lidí a jejich vyřazení z aktivního pracovního života. Chybí systém koordinované rehabilitace, která by uměla propojit léčebnou, sociální a pracovní rehabilitaci, a současně pomoci s úpravou konkrétního pracoviště, úpravou bydlení a případně vyřešení dopravy do zaměstnání. Pokud je jim přiznán ID bez snahy o jejich návrat do aktivního pracovního zařazení, ztrácí evidence na ÚP smysl, protože některé kategorie osob se zdravotním postižením (OZP) nemohou být ze zákona evidování jako uchazeči o zaměstnání (příjemci ID III. stupně).

-          U řady OZP chybí motivace k práci, tudíž nejsou v evidenci ÚP. Mají strach, že jim při pracovní aktivitě bude snížen stupeň ID, nebo jim bude důchod odebrán. To se také často děje. Dokonce jsou pracující OZP kráceni na kompenzačních dávkách – např. příspěvek na nákup motorového vozidla, právě proto, že mají příjem z pracovní činnosti. Mnohdy je to však tak, že právě možnost dojíždět vozem do zaměstnání jim umožňuje vůbec zapojit se do pracovních činností. To je zásadní problém v přístupu státu k problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Na jedné straně jsou vynakládány značné finanční prostředky na podporu jejich zaměstnávání, na druhé straně jsou vytvářeny byrokratické překážky k motivaci těchto lidí ucházet se o zaměstnání.

-          Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se samo dopouští špatných rozhodnutí, která poškozují některé skupiny osob se zdravotním postižením. Příkladem je novela zákona o zaměstnanosti schválená v roce 2014. Novela správně obnovila kategorii tzv. osob zdravotně znevýhodněných (osoby se zdravotním postižením, jejichž pokles pracovních schopností je značný, ale neumožňuje přiznání invalidního důchodu.). Tyto osoby se velmi těžko uplatňuji na volném trhu práce. Často se jedná o osoby s lehčími formami mentální retardace – potřebují pracovat pod dohledem. Ministerstvo prosadilo snížení podpory zaměstnavatelů, kteří tyto pracovníky zaměstnávají z 8 000 Kč v roce 2014 na 5 000 Kč v roce 2015.

 

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga