Poradna

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku z oblasti zaměstnanosti OZP?  

Byl jsem na OSSZ u posudkové komise a vzhledem k mému zdravotnímu stavu mi byl důchod odebrán, s tím nesouhlasím a budu se proti rozhodnutí odvolávat.

Jsem zaměstnaný na chráněném pracovním místě u zaměstnavatele, který má více jak 50% zdravotně postižených zaměstnanců a jsem poživatelem invalidního důchodu I. stupně. Byl jsem na OSSZ u posudkové komise a vzhledem k mému zdravotnímu stavu mi byl důchod odebrán, s tím nesouhlasím a budu se proti rozhodnutí odvolávat.

Co může ovlivňovat transparentní a systematické začleňování OZP do týmů spolupracovníků?

Transparentní začleňování OZP do týmů spolupracovníků může ovlivňovat zvýšení produktivity práce, loajalitu zaměstnanců, posílení know-how a image firmy a v neposlední řadě budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu.

Co to jsou standardy diverzitní komunikace (SDK)? Kdy a proč by se měly používat?

SDK jsou doporučené postupy, které zaměstnavatelům umožní správně jednat, chovat se a komunikovat s osobami se zdravotním postižením. Jedná se o souhrn základních znalostí a dovedností, jak s OZP komunikovat.

Na tuto komunikaci a spolupráci s OZP je nutno se ve firmě připravit dříve, než zaměstnance z řad OZP přijmeme a aplikovat ji po celou dobu, kdy je dotyčný u nás zaměstnán.

Co vyžaduje přijetí nového pracovníka se ZP a jeho uvedení na nové pracoviště?

Pracovní místo pro OZP je nutno připravit s předstihem a v přímé spolupráci s dotyčným novým zaměstnancem – OZP.

Co vyžaduje uvedení nového zaměstnance – OZP na pracoviště?

Vstupní pohovor liniového manažera s OZP o základních informacích nutných pro výkon práce. Např. specifika daného pracoviště, hierarchie vedení, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), upřesnění využívání kompenzačních a komunikačních pomůcek vč. speciálního software atd. Pohovor by měl být zakončen podpisem protokolu o seznámení s BOZP (pokud k tomuto seznámení dojde v dostatečné míře při pohovoru, v opačném případě zajištění řádného proškolení OZP v dané oblasti).

Dobrý den, chtěl bych se blíže seznámit s programem pro ZP osoby. Zejména rekvalifikace, kurzy a možnosti dalšího uplatnění. Jsem od dubna 2014 ZP 1.stupně a chtěl bych se ještě na trhu práce uplatnit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je podporováno v ČR především Úřadem práce ČR prostřednictví nástrojů APZ (aktivní politika zaměstnanosti – bod 1,2,3 následujícího textu).
Konkrétní podmínky podpory zaměstnávání si stanovuje vždy na příslušný rok krajská pobočka ÚP a závisí na vašich konkrétních podmínkách např. váš věk, délka evidence na ÚP.
Bylo by tedy vhodné navštívit konkrétní, vám místně příslušný úřad práce a informovat se na vaše konkrétní možnosti.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli trvalé přiznání invalidní důchodu 3. stupně znamená, že již nebudu chodit na přezkumy a budu pobírat tento invalidní důchod stále?

Trvalé přiznání invalidního důchodu znamená, že nenastanou-li jiné skutečnosti, měl byste jej skutečně pobírat, dle stávající legislativy, do dosažení důchodového věku nebo do dovršení 65 let. Trvalé přiznání důchodu však neznamená, že v budoucnosti nemůže dojít k přezkoumání nároku na invalidní důchod či ke změně legislativy, která bude příčinou přezkoumání.
Ve své praxi máme případy přezkumů lidí s přiznaným důchodem 3. stupně na invalidním vozíku z důvodu úrazu, jehož následky jsou z lékařského hlediska nevratné.

Dobrý den, je mi 48 let. Jsem po operaci páteře a čekají mě zřejmě další operace. Jsem vedená na ÚP. Pobírám podporu v nezaměstnanosti, která mi bude za měsíc končit. Mám nárok na invalidní důchod, když jsem zaregistrována na ÚP a jak je to s platbami zd

Registrace na Úřadu práce nevylučuje požádání nebo pobírání invalidního důchodu. Na Úřadu práce můžete zůstat registrovaná i v případě, kdy by Vám byl invalidní důchod přiznán (výjimka 3. stupeň invalidity a neuvedení schopnosti výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek v posudku)
Za invalidní důchodce 1., 2. i 3. stupně stát hradí zdravotní pojištění, u invalidních důchodců 3. stupně je navíc doba pobírání ID započítává jako náhradní doba důchodového pojištění.
Sociálního pojištění - doba registrace na ÚP se počítá jako náhradní doba důchodového pojištění pouze pokud osoba pobírá podporu v nezaměstnanosti a dále maximálně 1 rok (pro osoby mladší 55 let) nebo maximálně 3 roky (pro osoby ve věku 55 let a výše), kdy je osoba registrována na ÚP jako uchazeč o zaměstnání.

Dobrý den, jsem invalidní důchodce, 3. stupně. Dostal jsem nabídku zaměstnání, mohu být jako invalidní důchodce zaměstnaný v klasickém pracovním poměr?

Pobírání invalidního důchodu nemá v žádném případě vliv na možnost či nemožnost pracovat.
Invalidní důchodci ve III. stupni mohou také pracovat, ale zde se již rozlišuje, zda mohou pracovat za mimořádných podmínek a nebo nemohou pracovat za mimořádných podmínek.
Pokud člověk v rozhodnutí o důchodu má uvedeno, že může pracovat za mimořádných podmínek, může pracovat zcela bez omezení. Pokud za mimořádných podmínek pracovat nemůže, je vhodné zaměstnání zvážit, případně při práci využít pouze zbývající pracovní potenciál.
Často je kladena otázka případného odebrání/snížení invalidního důchodu.
Důvody, na základě kterých Vám může být invalidní důchod snížen či odebrán (snížením poklesu pracovní schopnost v procentech), najdete v zákonu o důchodovém pojištění a jeho prováděcí vyhlášce. Z uvedených předpisů plyne, že invalidní důchod lze snížit či odebrat v případě zlepšení zdravotního stavu, stabilizaci zdravotního stavu nebo adaptaci na zdravotní postižení.
Je v kompetenci posudkové komise posoudit, jestli případné zaměstnání lze brát jako adaptaci či stabilizaci zdravotního stavu.


Dobrý den, měla jsem v minulosti přiznán od státu statut OZZ. Slyšela jsem o obnovení tohoto statusu, jaké výhody to pro mě představuje?

Dobrý den,
ANO novelou zákona o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2015 dochází k obnovení statusu osob zdravotně znevýhodněných.
Jako OZZ je uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena.
Jak píšete, kategorie OZZ existovala již v minulosti a byla původně s účinností od 1. 1. 2012 zrušena zákonem č. 367/2011 Sb. Podle přechodných ustanovení zákona o zaměstnanosti však původní rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 platí po celou dobu, po kterou byla vydána.
Pokud byl tedy občan před 31. 12. 2011 uznán za OZZ trvale nebo např. do doby 30.6.2015, má tento status i po 1. 1. 2015 a nemusí podávat novou žádost.
Pokud již došlo k přerušení tohoto státu je třeba na příslušnou OSSZ písemně zažádat o tento statut znovu.
Zákon stanoví příspěvek pro zaměstnavatele OZZ prostřednictvím Úřadu práce. O příspěvek mohou zaměstnavatelé začít žádat od 1. 1. 2015.
Občan, jemuž bude přiznán status OZZ, tímto aktem nezíská žádný nárok na poskytování peněžního příspěvku či dávky.

Existují mylné mýty ve vztahu k zaměstnávání OZP?

Ano, existuje řada mýtů, jako např., že OZP jsou častěji nemocní, že mají nižší a nepravidelný výkon nebo také, že OZP jsou méně odolní vůči stresu.

Jak je možné vytipovat vhodnou pracovní pozici pro zdravotně postižené (např. mentálně postižené) v pobytovém zařízení?

Najít vhodné pracovní pozice pro lidi s mentálním postižením přímo v zařízení není až tak složitý proces, jak by se mohlo na první pohled zdát. Důležité je uvážit jaké dovednosti mají klienti (kde se můžou uplatnit) a jak funguje samotné zařízení.

Jak je nutno chápat zákonnou povinnost zaměstnávat OZP?

Tuto zákonnou povinnost je nutno chápat jako nástroj motivace, solidárního postoje zaměstnavatelů
a také jako jeden z principů CSR.

Jaké ekonomické výhody má zaměstnávání OZP?

Zaměstnávání OZP umožňuje dosáhnout na slevu na dani z příjmu. Dále umožňuje získat příspěvek na zřízení nového chráněného pracovního místa (CHPM), který se pohybuje mezi 30-100 tis. Kč, vč. uplatnění trvalého příspěvku na provoz CHPM až do výše 4 000 Kč měsíčně.

Kontakt

Buďte s námi ve spojení

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?

ILA, s.r.o.
Zubatého 295/5, 150 00 Praha 5

Doručovací adresa
Štefánikova 43A, 150 00 Praha 5
T: +420 224 813 787
F: +420 224 813 810
E: netzp@netzp.cz
partneři - loga